Image

Eindpresentatie Belevingsonderzoek herhuisvesting

Woningcorporaties moeten soms hun bezit renoveren of slopen. Huurders moeten dan tijdelijk of definitief verhuizen. Hoe ervaren de bewoners dit herhuisvestingproces? Studenten van de Minor Wonen van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten dit in opdracht van Ymere.
Door omstandigheden, bijvoorbeeld een fundering die niet langer aan de eisen voldoet, moeten huurders soms verhuizen. Ymere begeleidt haar huurders dan naar een nieuwe woning of wisselwoning in afwachting van hun vernieuwde woning. Dit noemt men herhuisvesten. Voor huurders kan dit een zeer ingrijpend proces zijn. In eerste instantie is er dan ook vaak weerstand tegen herhuisvesting, maar achteraf lijken huurders tevreden te zijn met hun nieuwe woning. Studenten van de Minor Wonen hebben dit semester onderzoek gedaan naar de beleving van huurders van het herhuisvesten. Zij hebben in kaart gebracht wie deze huurders zijn, wat zij vonden van het proces en hoe zij hun nieuwe woning vinden in vergelijking met hun eerdere woning. Zij hebben dit onderzoek gedaan bij oud-bewoners van wooncomplexen in Amsterdam Centrum en in de Pijp. 

De zes studenten hebben interviews afgenomen bij mensen die in de afgelopen jaren een herhuisvestingproces hebben meegemaakt. Sommige van deze bewoners hebben het idee dat zij weinig betrokken worden bij de plannen en dat zij niet alle beschikbare informatie krijgen. Dit strookt niet met de werkwijze van Ymere, waarbij er meerdere informatie- en inloopavonden worden gehouden over eventuele renovatie en sloop en waarbij bewoners ook persoonlijke begeleiding krijgen. Er lijkt dus een discrepantie te zijn tussen beleving en beleid. De studenten van de Minor Wonen raden de woningcorporatie dan ook aan om de communicatie naar de bewoners op een aantal punten te verbeteren. De vele aanwezige medewerkers van Ymere zagen aanknopingspunten voor hun verschillende afdelingen.  Ymere gaat de komende tijd kijken naar welke aanbevelingen zij kunnen implementeren en op wat voor een manier de resultaten van het onderzoek verder kunnen bijdragen aan het herhuisvestingproces.   

Voordat de bijeenkomst kon worden afgesloten was er nog één resterende vraag, namelijk: hoe vonden de studenten het om dit project te doen? Zij gaven allemaal aan dat zij dit een zeer interessant onderwerp vonden om te onderzoeken en dat zij er zeel veel van geleerd hebben. Na deze vrolijke noot, en een afsluitend woord van Ymere en Academie van de Stad, was het al weer tijd om de bijeenkomst te beëindigen en tijd voor de studenten om met frisse zin aan de vakken van hun tweede semester te beginnen!    

Kijk voor meer informatie over het project hier.