Image

Huisvesten statushouders: clusters en behoeften

Op maandag 11 juli 2016 presenteerden studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en studenten Culturele Antropologie de resultaten van hun onderzoeken naar de huisvesting van statushouders.
In opdracht van woningcorporatie Rochdale schakelde Academie van de Stad de studenten in om de in- en externe uitdagingen te onderzoeken bij het huisvestingsproces van statushouders. Veel partijen, zoals andere woningcorporaties, de gemeente en Refugee Start Force, zijn aanwezig om de resultaten van de studenten op dit actuele thema te horen.

Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
De studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschappen zijn als eerst aan de beurt. Zij onderzochten de communicatie en coördinatie in het multi-agency network. "De aanleiding voor dit onderzoek is de grote toestroom van vluchtelingen naar ons land en de opgave om vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) zo snel mogelijk te huisvesten", begint een van de studenten. Rochdale heeft zichzelf bovendien de opgave gesteld om 500 statushouders buiten het reguliere proces te huisvesten. 

De studenten maken inzichtelijk dat er sprake is van clustervorming bij het huisvestingsproces. "En deze clusters zijn best gesloten", licht een student toe, "waardoor er onduidelijkheden zijn in taken en verantwoordelijkheid." Per partij in het cluster zou volgens hen een contactpersoon aangesteld moeten worden. "Ook intern ( binnen de clusters) kan informatiedelen helpen. Heb je het intern beter op orde? Dan heeft dat ook invloed op de externe communicatie en informatiebehoeften. Daarnaast is nu de tijd rijp om protocollen voor het proces op te stellen," luidt het advies van de studenten. 

Culturele Antropologie 
Na een aantal vragen uit het publiek is het de beurt aan de tweede groep studenten. Zij hebben de problematiek bottom up bekeken en deden onderzoek naar de behoeften van de statushouders zelf. Hiervoor hielden ze 41 interviews met statushouders van verschillende nationaliteiten en leeftijden. Aan de hand van drie thema's bespreken ze de resultaten, waabrij elk thema ingeluid wordt met een quote van een statushouder. Het eerste is de culturele diversiteit. Op dit thema bleek onder andere dat veel statushouders graag contact willen met hun buren, maar dat dit moeizaam gaat. "Een verhuurmakelaar zou kunnen helpen bij het leggen van het eerste contact", adviseert een student uit deze groep.

Het tweede thema is communicatie. Hierbij wordt door statushouders vooral de taalbarrière genoemd. "Taal is belangrijk. Het huurcontract zou ook in het Engels en andere talen beschikbaar moeten worden. Rochdale kan ook stage- of werkervaringsplekken aanbieden voor statushouders, die dan bijvoorbeeld door middel van een spreekuur in meerdere talen weer anderen kunnen helpen", oppert een van de studenten. Het derde thema is huisvesting. Hieruit blijken veel interessante uitkomsten. Eén ervan is dat statushouders de voorkeur geven aan huisvesting in een wijk met mensen in dezelfde levensfase dan met mensen van dezelfde achtergrond. "Ze willen graag integreren en contact hebben met hun, Nederlandse, buurt", licht een student toe. Woonprojecten waarbij studenten worden gekoppeld aan statushouders zou volgens hen een goede aanpak zijn.

Afsluiting
Na de mooie en veelomvattende presentaties is het nog tijd voor een discussie aan de hand van stellingen, zoals "woningcorporaties moeten extra investeren in het faciliteren van integratie." De meningen hierover zijn verdeeld, te zien aan de rode en groene kaartjes in de zaal. "Je kunt niet half investeren", zegt iemand uit het publiek, "het gaat er juist om dat je je verantwoordelijkheden vastlegt, duidelijk maakt en nastreeft." Na een instemmende golf zijn we aan het einde van een mooie bijeenkomst, waar alle aanwezige partijen hun voordeel mee kunnen doen.

Bekijk hieronder een fotoverslag van de bijeenkomst
Klik hier voor de algemene beschrijving van dit project