Image

Noord vindt Noord

Studenten van de minor Diversiteit in de Stad van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken de effectiviteit van de Noord vindt Noord-markt: een markt waarop het totaalaanbod van basisvoorzieningen aan bewoners van Noord gepresenteerd wordt.
In  Amsterdam  wordt  ingezet  op  een  dragende  samenleving:  “Een  samenleving  waarin  Amsterdammers doen wat zij zelf kunnen doen of in potentie zouden kunnen doen, voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk.” Om  de  dragende  samenleving  goed  te  laten  functioneren  worden  er  per  stadsdeel  basisvoorzieningen aangeboden, waar alle bewoners van het stadsdeel op kunnen rekenen als dat nodig  is. Deze  basisvoorzieningen  zorgen  ervoor  dat  ondersteuning  op  individueel  niveau  (mantelzorg, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk) en collectief niveau (verenigingen, clubs, buurtclubs, buurt- en bewonersinitiatieven, buurtondernemingen, religieuze instituties) mogelijk is.

Om  Amsterdammers  in  Noord  bekend  te  maken  met  het  aanbod  zijn  er  in  het  verleden  markten  georganiseerd rondom het aanbod in de basisvoorzieningen. Deze markten vonden tot nu toe plaats op  een  bepaald  thema  of  in  een  bepaald  gebied.  Dit  zorgde  voor  een  versnipperd  beeld  van  het  aanbod. Om het totaalaanbod te kunnen presenteren aan bewoners wil het stadsdeel medio oktober een  Noord-brede  markt  organiseren  genaamd  “Noord  vindt  Noord”.  Het  is  de  derde  keer  dat  het  stadsdeel de markt op deze manier gaat organiseren met als doel om het aanbod bij zoveel mogelijk bewoners onder de aandacht te brengen. 

Studenten van de minor Diversiteit in de Stad gaan in dit project inzicht krijgen in de effectiviteit van de Noord vindt Noord-markt. Ze onderzoeken welke bewoners de markt bezoeken en welke juist niet. Ook vragen ze naar de redenen hiervoor. De studenten zijn ook op de markt zelf aanwezig om te achterhalen wat bezoekers van de markt vinden en wat er in de toekomst eventueel beter zou kunnen. Het uiteindelijke  doel  is  om  op  basis  van  de  evaluatie  te  kunnen  bepalen  hoe  het  aanbod  van  basisvoorzieningen het beste onder de aandacht gebracht kan worden van de bewoners in Noord.